WARUNKI GWARANCJI NA INSTALACJE UDOJOWE I SCHŁADZALNIKI ZAKUPIONE W Z.E. TECHNIK PUH PAWEŁ WIŚNIEWSKI

wpis w: Nowiny | 0

WARUNKI GWARANCJI  NA INSTALACJE UDOJOWE I SCHŁADZALNIKI ZAKUPIONE W Z.E. TECHNIK PUH PAWEŁ WIŚNIEWSKI

A. Gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Z.E. TECHNIK PUH PAWEŁ WIŚNIEWSKI ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów NIP 824-101-07-54 w Polsce. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży dostępna jest na stronie www.CENTRUMROLNICTWA.pl. Jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości w kwestii autoryzacji danego punktu sprzedaży, wszelkich informacji można zasięgnąć kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@technik.wegrow.pl lub 25 792 38 43

B. W przypadku marki Z.E. TECHNIK PUH PAWEŁ WIŚNIEWSKI możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażonych w protokół zdawczo/odbiorczy. Protokół musi być czytelnie i rzetelnie wypełniony.

C. W celu przedłużenia okresu gwarancji należy podpisać aneks przedłużający gwarancję w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia lub zamieścić informację na umowie sprzedaży/montażu zawartą z Z.E. TECHNIK PUH PAWEŁ WIŚNIEWSKI

D. Gwarancja i możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego na produkty oferowane przez Z.E. TECHNIK PUH PAWEŁ WIŚNIEWSKI dotyczy następujących warunków gwarancyjnych:

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
2. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie:

 • czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej,
 • dowodu zakupu sprzętu, z oznaczoną datą sprzedaży (faktura, paragon),
 • reklamowanego urządzenia,
 • opisu usterki w formie pisemnej

3. Z.E. TECHNIK PUH PAWEŁ WIŚNIEWSKI udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży.

4. W przypadku zaistnienia usterki podlegającej gwarancji, sprzęt powinien być przesłany do serwisu przesyłką kurierską na koszt odbiorcy, przy wykorzystaniu firmy kurierskiej wskazanej przez serwis Z.E. TECHNIK PUH PAWEŁ WIŚNIEWSKI lub dostarczony osobiście. Serwis, po naprawie, odsyła urządzenie w tym samym opakowaniu, w jakim zostało ono dostarczone do serwisu. W wypadku urządzeń ważących powyżej 30 kg serwis usuwa awarię w miejscu wskazanym przez Kupującego na protokole zdawczo odbiorczym

5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w jak najkrótszym terminie, łącznie nieprzekraczającym 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia uszkodzonej części od producenta, okres naprawy wydłuża się o czas niezbędny do jej pozyskania. Jeśli w grę wchodzi dojazd serwisu termin naprawy urządzenia jest przedłużony o czas dojazdu serwisu do miejsca wskazanego przez kupującego w umowie sprzedaży/montażu

6. Wszelkie wadliwe urządzenia lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością serwisu.

7. Dokonanie naprawy gwarancyjnej oraz jej datę serwis poświadcza w protokole zdawczo/odbiorczym.

8. Gwarancją objęte są wyłącznie te uszkodzenia, których przyczyna tkwi w samym urządzeniu.

9. Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi, instalacji,
 • uszkodzeń powstałych wskutek przenoszenia oraz nieprawidłowego przechowywania urządzenia,
 • uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem sprzętu w warunkach niezgodnych z zalecanymi przez Z.E. TECHNIK PUH PAWEŁ WIŚNIEWSKI
 • wykonania czynności wymienionych w instrukcji obsługi urządzenia oraz czynności należących do zwykłej obsługi eksploatacyjnej urządzeń (np. mycie urządzeń detergentami zaleconymi przez Z.E. TECHNIK PUH PAWEŁ WIŚNIEWSKI, wymiany gum strzykowych i przewodów, , czyszczenie rurociągu),
 • uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystywania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
 • usterek powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, niewłaściwe zasilanie urządzenia, przepięcia sieci energetycznej, zwarcia, wyładowania atmosferyczne, zalania, zawilgocenia, zanieczyszczenia, przeciążenia. wadliwe podłączenie urządzenia,
 • elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu (np. gumy strzykowe, uszczelki, paski napędowe),
 • roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z deklarowanymi przez producenta.

10. Gwarancja traci ważność:

 • w przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzenie osób nieuprawnionych,
 • jeżeli dokonana została samodzielna modyfikacja sprzętu,
 • jeśli numer fabryczny urządzenia jest nieczytelny, został zamazany, zmieniony lub usunięty,
 • w przypadku zgubienia karty gwarancyjnej,
 • w przypadku niepełnego wypełnienia karty gwarancyjnej (brak pieczątki sprzedawcy, daty zakupu, numeru fabrycznego),
 • jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność pomiędzy danymi zawartymi w karcie gwarancyjnej i dokumentach zakupu, a danymi odczytanymi z reklamowanego urządzenia,
 • w przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcja obsługi.

11. Jeśli roszczenie naprawy gwarancyjnej jest nieuzasadnione, koszty przesyłki lub dojazdu urządzenia ponosi reklamujący.

12. Klient ma prawo do wymiany elementu osprzętu, jeżeli w okresie gwarancji:

 • wystąpi uszkodzenie niemożliwe do usunięcia przez serwis,
 • serwis dokona 5 napraw, a sprzęt nadal będzie niesprawny.

13. Jeżeli wymiana sprzętu na taki sam model lub nowszy odpowiednik nie jest możliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

14. Zapisy powyższych warunków gwarancyjnych nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

E. Po podpisaniu aneksu umowy gwarancyjnej, gwarancja zostanie przedłużona o dodatkowe 6 lub12 miesięcy. Okres obowiązywania dodatkowej gwarancji jest uzależniony od wykonania płatnego przeglądu urządzenia wykonanego przez firmę Z.E. Technik PUH Paweł Wiśniewski. Aby przedłużyć gwarancję o 6 miesięcy klient decyduje się na płatny przegląd gwarancyjny w terminie do 14 dni od zakończenia obowiązywania standardowego 12 miesięcznego okresu gwarancji. Oby gwarancja została przedłużona o 12 miesięcy klient jest zobowiązany do wykonania przeglądu technicznego do 14 dni po zakończeniu obowiązywania 12 miesięcznego okresu gwarancji i kolejnego płatnego przeglądu technicznego w terminie 6 miesięcy od zakończenia obowiązywania standardowego 12 miesięcznego okresu gwarancji.

F. Aby zrealizować roszczenie gwarancyjne wynikające z przedłużonego okresu gwarancyjnego, należy dostarczyć potwierdzenie przedłużenia okresu gwarancyjnego, oryginalny dowód zakupu sprzętu, kartę gwarancyjną do serwisu oraz protokół wykonania dodatkowych przeglądów płatnych