Regulamin promocji „Serwis w 8 h lub wykonujemy usługę za darmo!”

wpis w: Nowiny | 0

Regulamin promocji „Serwis w 8 h lub wykonujemy usługę za darmo!”

§ 1. Określenie Organizatora

 1. Organizatorem promocji  jest Z.E. Technik PUH ul. Gdańska 95 07-100 Węgrów, NIP: 824-101-07-54,

§ 2. Termin i miejsce Promocji

 1. Promocja trwa bezterminowo od 01-11-2012
 2. Promocja jest prowadzona w następujących województwach: Mazowieckie, Lubelskie, Warmińsko- Mazurskie w promieniu do 70 km od oddziału firmy. Lista oddziałów: Gdańska 95 07-100 Węgrów, Bankowa 25 14-400 Pasłęk, Zażółkiew 2B  22-300 Krasnystaw.

§ 3. Uczestnicy Promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie klienci firmy Z.E. Technik PUH, którzy zakupili w firmie Z.E. Technik PUH dojarkę, halę udojową i/lub schładzalnik mleka (z wyłączeniem § 3 punktu 2b), zwani dalej ,,uczestnikami promocji”.
 2. W promocji nie mogą uczestniczyć:

a)      Osoby, które nie kupiły dojarki, hali udojowej lub schładzalnika w firmie Z.E. Technik PUH

b)      Osoby, które kupiły dojarkę, halę udojową i/lub schładzalnik w firmie Z.E. Technik PUH i mieszkają w odległości większej niż 70 km od najbliższego oddziału firmy (ul. Gdańska 95 07-100 Węgrów, ul. Bankowa 25 14-400 Pasłęk, Zażółkiew 2B 22-300 Krasnystaw)

§ 4. Zasady Promocji

 1. Promocja obejmuje następujące urządzenia zakupione w firmie Z.E. Technik PUH:

a)      Dojarki

b)      Hale udojowe

c)       Schładzalniki mleka

 1. W ramach promocji awaria urządzenia (lista urządzeń objętych promocją jest zapisana w § 4 punkcie 1 regulaminu), która zostanie zgłoszona przez uczestnika promocji pracownikowi firmy Z.E. Technik PUH zostanie naprawiona w ciągu ośmiu godzin roboczych od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Osiem godzin roboczych, których dotyczy promocja obejmuje czas od 08.00 do 16.00. Dla przykładu: awaria zgłoszona o godzinie 14.00 zostanie usunięta w ramach promocji między godziną 14.00 a 16.00 tego samego dnia lub do godziny 14.00 następnego dnia.
 2. W przypadku niewywiązania się z warunków promocji Organizator zobowiązuje się nie obciążać klienta kosztami usługi i dojazdu. W sytuacji usunięcia usterki w czasie powyżej ośmiu godzin roboczych od zgłoszenia awarii Organizator obciąży Uczestnika promocji wyłącznie kosztem części serwisowych wymienionych podczas usuwania usterki w urządzeniu.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane, tylko w formie pisemnej, na adres Organizatora: Z.E. Technik PUH ul. Gdańska 95 07-100 Węgrów
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator promocji powiadamia uczestnika Promocji w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 2. Dodatkowe informacje na temat Promocji będą udzielane pod numerem telefonu: 25 792 38 43 (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00).
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 4. Aktualny regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.technik.wegrow.pl/agroplus/component/content/article/1-nowiny/192-regulamin-promocji-serwis-w-8-h-lub-wykonujemy-usug-za-darmo.html
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.centrumrolnictwa.pl/…. oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora  na 10 dni przed ich wejściem w życie.
 6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.